Початок євангельського руху на Сумщині

Із бесід з ветеранами баптистського руху та вивчення їх документів установлено, що перша громада євангельських християн-баптистів на Сумщині виникла в 1883 р. у м. Коно­топі.

Як свідчать архівні документи, у 1914 році в Конотопі, Конотопському і частково Кролевецькому повітах нарахову­валось до 1380 баптистів. Головою Конотопського регіону баптистів був Хоменко О.М., а пресвітером і духовним на­ставником — Дубовик О.Д.

У 1890 р. почали діяти громади ЄХБ у с. Низи Сумського, а в 1894 р. — у с. Козацьке Конотопського районів. З осені 1897 року діє громада ЄХБ в Сумах. Її першим пресвітером був обраний А.Г. Іваненко. На початок 1917 р. таких громад в області було вже близько тридцяти.

Молитовний будинок ЄХБ в Конотопі

Слід зазначити, що так звані захисники державної церкви з самого початку євангельського руху оголосили йому “війну”, навмисне називали українських баптистів “штундами”, щоб звинуватити їх у поширенні “німецької віри”, підготовці ви­ступу проти царя тощо. Так склалась негативна громадська думка щодо протестантів. А це, в свою чергу, суттєво впли­нуло на ставлення до них царської влади.

Практично вже з перших років існування протестантських релігійних організацій почались їх переслідування. Особли­во жорсткий характер вони мали в роки діяльності обер-прокурора священного Синоду Победоносцева (1880-1905).

Православні священики в храмах засуджували “нові сек­ти”, називали їх єретичними. Користуючись підтримкою дер­жави, духовенство РПЦ всіляко проповідувало “нетер­пимість” до нової віри, ненависть до тих, хто відійшов від православ’я. Групи людей, підбурених священиками, чинили напади на молитовні будинки протестантів, били вікна і навіть підпалювали їх, ображали служителів і членів церкви.

Не маючи успіху в боротьбі з євангельським рухом, пред­ставники РПЦ звертались до владних структур з пропозиці­ями посилити боротьбу проти “штундизму”. Пропонували забирати у них дітей і виховувати їх у православній вірі, а самих “штундо-баптистів” ніде не приймали на роботу, ство­рюючи їм неможливі умови життя.

І коли 4 червня 1894 р. вийшов царський Указ “О призна­нии штунды особо опасною сектою и о воспрещении со­браний штунды”, то це вже не викликало подиву.

У паспорті кожного громадянина була графа “вероиспо­ведание”. І це не було просто формальністю. Держава всіма засобами примушувала людей дотримуватись православної віри, яка визнавалась першорядною і панівною.

Решта релігійних організацій розподілялась на терпимих, тобто допустимих (католики), та гонимих (протестанти, ста­рообрядці тощо). Іновірці (терпимі) не мали права займати державні посади, а інші віруючі (гонимі) зазнавали всіляких переслідувань.

В “Уложении о наказаниях” був спеціальний розділ — “Преступления против веры”, яким передбачались покарання за перехід з православної до іншої віри висилкою до Сибіру на вічне поселення або каторжними роботами від 8 до 10 років.

Одруження членів сектантських релігійних організацій вва­жалось незаконним. Коли сектант помирав, його забороняли ховати на загальному, тобто православному кладовищі. Тому тіла померлих хоронили на єврейських кладовищах або про­сто в полі.

1
Конотопська церква євангельських християн-баптистів. 1911 рік.
В центрі, другий ряд знизу, шостий зліва — Хоменко Олексій Микитович.

Немало переслідувань зазнали в ці роки подвижники ук­раїнського євангелізаційного руху В.Г. Павлов, М.Т. Ра­тушний, Д.М. Тимошенко та інші. Вигнанцями назавжди ста­ли І.Г. Рябошапка, В.А. Пашков… А багато ж невідомих страждальців за віру загинуло безслідно в місцях заслань.

Увесь світ тоді заговорив про гноблення і переслідування баптистів в Російській імперії, особливо на півдні України, і уряд був вимушений переглянути правовий статус так званих “іновірців”.

Уже в 1903-1904 рр. були видані імператорські укази про віротерпимість. Відхід від православ’я не переслідувався, доз­волялось утворення громад, відкриття молитовних будинків. Дітям сектантів дозволялось навчатись в загальних учбових закладах без обов’язкового відвідування уроків “Закону Бо­жого”.

З об’явленням Маніфесту “Об укреплении начал веро­терпимости” у квітні 1905 року було звільнено і поверну­лось на батьківщину багато зісланих українців.

Проте царські укази, що вийшли у 1903-1905 рр., тільки незначною мірою зменшили жорстокість переслідувань, бо в них говорилось тільки про віротерпимість, а не про повну релігійну свободу. Так, діюче законодавство не дозволяло приймати в громади ЄХБ і хрестити дітей віком до 21 р. Не передбачалось створення Союзу ЄХБ, хоча він фактично був.

У 1912-1913 роках урядом були прийняті законодавчі акти, які обмежували свободу совісті. Закономірно, що такий відкрито ворожий курс, багаторічні переслідування царським режимом протестантів, зневажливе і жорстоке відношення до них спричинили до формування вимушено-замкнутої моделі взаємин протестантських релігій­них організацій з владними структурами.